Monday, 26 July 2010

Kaart van Nederland: Provincies

Provincies en Hoofdstads

Nederland
Provincie Hoofdstad
Groningen Groningen
Friesland Leeuwaarden
Drenthe Assen
Overrijsel Zwolle
Flevoland Lelystad
Gelderland Arhnem
Utrecht Utrecht
Noord Holland Haarlem
Zuid Holland Den Haag
Zeeland Middelburg
Noord Brabant 's-Hertogenbosch
Limburg Maastricht

Afkortingen

De gemeente gebruikt in haar beleid en communicatie vaak afkortingen. Alle belangrijke afkortingen vindt u hier op een op een rij.

Afkortingen

Betekenis

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ABN

Algemeen Beschaafd Nederlands

AKW

Algemene kinderbijslagwet

Anw

Algemene nabestaandenwet

AOW

Algemene ouderdomswet

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene wet bijzondere ziektekosten

AWIR

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

AZC

Azielzoekerscentrum

Bbz

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

BIBOB

Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CAO

Arbeidsovereenkomst

COA

Centraal orgaan opvang asielzoekers

CRvB

Centrale Raad van Beroep

c.v.

curriculum vitae

CWI

Centrum voor werk en inkomen tegenwoordig UWV WERKbedrijf

ESF

Europees Sociaal Fonds

GBA

Gemeentelijke basisadministratie

IB

Inkomstenbelasting

IB-Groep

Informatie Beheer Groep

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

KB

Kinderbijslag, tegenwoordig Kindertoeslag

NIBUD

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Nug

Niet uitkeringsgerechtigde

OZB

Onroerend zaakbelasting

RBN

Regionaal Bureau Nieuwkomers

Suwi

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

SVB

Sociale verzekeringsbank

SZ

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente (Sociale Dienst)

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TW

Toeslagenwet

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VT

Vakantietoeslag

Wi

Wet inburgering

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WMO

Wet(telijke) Maatschappelijke Ondersteuning

WSCO

Sectie Welzijn, Sport, Cultuur en Onderwijs

WWIK

Wet werk en inkomen kunstenaars

WKT

Woonkostentoeslag

WSF 2000

Wet studiefinanciering 2000

WSG

Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden

WSNP

Wet schuldsanering natuurlijke personen

WSW

Wet sociale werkvoorziening

WTOS

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet werk en bijstand

ZW

Ziektewet